Privatni

JAMSTVENI UVJETI - LEDVANCE GMBH ZA LED SVJETILJKE

ZA PRIVATNE KORISNIKE

(Verzija: Ožujak 2020)

TABLICA 1: JAMSTVO ZA LED SVJETILJKE ZA PRIVATNE KORISNIKE

JAMSTVENI PERIOD

VRSTA JAMSTVA

PROIZVODI U JAMSTVU
(Grupe proizvoda)

10 godina

Djelomično jamstvo
(ograničeno na LED module i drivere)

• ENDURA® PRO
• ENDURA® STYLE robne marke LEDVANCE

5 Years

Standard Guarantee

• 1906®
• ENDURA® CLASSIC
• ENDURA® FLOOD i ENDURA® GARDEN FLOOD nominalne snage veće od 50 W
• ENDURA® STYLE robne marke OSRAM
• LED CLICK WHITE
• LED COLOR WHITE
• LED FLAT
• LED RING
• LED SPOTLIGHT
• LUNIVE™
• ORBIS®
• PLANON™

5 godine

Djelomično jamstvo
(ograničeno na LED module i drivere)

• ENDURA® STYLE SOLAR
• SUN@Home

3 godine

Redovno jamstvo

• ENDURA® FLOOD i ENDURA® GARDEN FLOOD nominalne snage 50 W ili manje
• LED WORKLIGHT
• SENSOR CEILING
• SENSOR WALL
• SUBMARINE® LED

3 godine Djelomično jamstvo
(ograničeno na LED module i drivere)
• CABINET LED
• LED BULKHEAD
• LED OFFICE LINE
• LED POWER BATTEN
• LED SWITCH BATTEN
• LED VALUE BATTEN
• LINEAR LED FLAT®
• LINEAR LED SLIM
• LINEAR LED TURN
• SUMARINE® INTEGRATED
• TUBEKIT LED®
• SMART+

TABLICA 2: STUPANJE NA SNAGU I JAMSTVENO PODRUČJE

Stupanje na snagu ovih jamstvenih uvjeta:

Ožujak 16, 2020

Teritorijalna pokrivenost jamstva:

Države unutar Europskog gospodarskog područja (EEA) uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo (i nakon povlačenja Ujedinjenog Kraljevstva iz EU) kao i sljedeće države: Albanija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Rusija, Srbija, Švicarska, Turska i Ukrajina

TABLICA 3: DOKAZIVANJE JAMSTVENIH ZAHTJEVA

1) ŠTO MORA BITI PREDOČENO U JAMSTVENOM ZAHTJEVU?

Za provjeru jamstvenog zahtjeva, korisnik jamstva mora predočiti LEDVANCE-u ili odgovarajućem lokalno odgovornom poduzeću iz LEDVANCE grupe (LEDVANCE poduzeće) sljedeće, prije isteka jamstvenog perioda:

a) prigovor koji sadrži barem sljedeće podatke:
- Ime, prezime i važeću poštansku adresu korisnika jamstva
- podatke o proizvodu za koji se traži jamstvo (kao npr: naziv/oznaka proizvoda, EAN kod proizvoda / IC kod proizvoda, kupljena količina, reklamirana količina)
- razlog za reklamaciju

b) kopiju originalnog računa za reklamirani proizvod.

Povrat neispravnog reklamiranog proizvoda na zahtjev:
Inicijalno, povrat neispravnog reklamiranog proizvoda nije potreban. Ipak, u svakom pojedinom slučaju lokalno odgovorno LEDVANCE poduzeće zadržava pravo zahtijevati povrat neispravnog reklamiranog proizvoda. U tom slučaju, neispravni reklamirani proizvod potrebno je vratiti u cijelosti, poštom s plaćenom poštarinom i u zaštićenom pakiranju.

2) NA KOGA JAMSTVENI ZAHTJEV TREBA BITI ADRESIRAN?

Obrada jamstvenog zahtjeva i odobravanje pogodnosti jamstva u sukladnosti s odredbama ovih Jamstvenih uvjeta provodi se sa strane lokalno odgovornog LEDVANCE poduzeća koje je moguće pronaći u popisu zemalja na sljedećoj Internet poveznici: www.ledvance.com/guarantee-country-list . Zemlja obrade jamstvenog zahtjeva je zemlja unutar teritorijalne pokrivenosti jamstva u kojoj je korisnik jamstva kupio reklamirani proizvod.

3) U KOJEM OBLIKU JAMSTVENI ZAHTJEV TREBA BITI POSLAN?

Potrebno je poslati zahtjev

a) u pismenom obliku poštom, s plaćenom poštarinom, na adresu lokalno odgovornog LEDVANCE poduzeća ili

b) - samo ako je Internet poveznica za online zahtjev navedena na listi zemalja www.ledvance.com/guarantee-country-list za jamstveni slučaj u odgovarajućoj zemlji - putem online obrasca kao jamstvenog zahtjeva.

Slanje zahtjeva e-mailom, telefonski ili faxom nije moguće.

1. Opseg primjene, Izdavatelj jamstva / Korisnik jamstva

1.1. LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching pored Minhena, Njemačka (dalje "LEDVANCE") ovim jamči ekskluzivno jamstvo navedeno u TABLICI 1 za proizvode u jamstvu i jamstvene periode navedene tamo.

1.2. Korisnici jamstva su isključivo privatni korisnici koji su kupili proizvod u jamstvu iz TABLICE 1 nakon stupanja na snagu prema TABLICI 2 i tijekom perioda primjene ovih Jamstvenih uvjeta unutar teritorijalne pokrivenosti jamstva prema TABLICI 2 (dalje "Teritorij jamstva") uz uvjet da kupovina nije provedena iz poslovnih razloga (npr. komercijalna primjena, komercijalna (pre)prodaja ili komercijalna ugradnja kod treće strane).

1.3. Ovi jamstveni uvjeti primjenjuju se isključivo za jamstvo definirano u TABLICI 1 od trenutka stupanja na snagu ovih Jamstvenih uvjeta unutar Teritorija jamstva prema TABLICI 2 . Svi drugi obuhvaćeni jamstveni zahtjevi za LEDVANCE proizvode kupljene prije stupanja na snagu ovih Jamstvenih uvjeta ili izvan Teritorija jamstva ostaju nepromijenjeni i korisnik jamstva zadržava prava iz jamstvenog perioda prema odredbama Jamstvenih uvjeta koji se primjenjuju.

2. Predmet i uvjeti jamstva

2.1. Postoje sljedeće vrste jamstva:

a) Redovno jamstvo: U slučaju redovnog jamstva prema TABLICI 1 , LEDVANCE jamči, sukladno odredbama ovih jamstvenih uvjeta, da određeni proizvod u jamstvu - prema odjeljku 2.2 - nema proizvođačkih i materijalnih grešaka unutar jamstvenog perioda.

b) Djelomično jamstvo: U slučaju djelomičnog jamstva prema TABLICI 1 , LEDVANCE jamči, sukladno odredbama ovih jamstvenih uvjeta, da isključivo LED moduli i driveri kao pojedinačni proizvodi u jamstvu - prema odjeljku 2.2 - nemaju proizvođačkih i materijalnih grešaka unutar jamstvenog perioda.

2.2. Jamstvo se odnosi isključivo na originalni proizvod u jamstvu isporučen u originalnom pakiranju i originalne dodatke uključene u originalno pakiranje (ako postoje). Jamstvo se ne odnosi na korištene proizvode i uključene baterije ili akumulatore (ako postoje).

2.3. Jamstveni zahtjev je ispravan samo ukoliko je proizvod u jamstvu u cijelom periodu uporabe bio korišten unutar dozvoljenih specifikacija prema tehničkom listu proizvoda i bio montiran, stavljen u pogon i korišten sukladno s uputstvima za montažu i uporabu.

2.4. Jamstveni period počinje teći od datuma kupnje od strane korisnika jamstva.

3. Izuzeće od jamstvenog zahtjeva

Sljedeći jamstveni zahtjevi, bez ograničenja, nisu opravdani:

a) gotovo zanemariva ili nebitna oštećenja ili kvarovi na proizvodu u jamstvu (npr. neispravnost pojedinih ili nekoliko čipova ili LED nizova,

b) istek vijeka trajanja proizvoda u jamstvu (definiranog od proizvođača) unutar jamstvenog perioda i/ili uobičajenog smanjenja sjetlosnog toka proizvoda u jamstvu,

c) uobičajene promjene u boji svjetla proizvoda u jamstvu,

d) uobičajena (redovna) istrošenost uporabom proizvoda u jamstvu,

e) nepravila ili neodgovarajuća uporaba proizvoda u jamstvu,

f) pogon proizvoda u jamstvu u nedozvoljenim ili neodgovarajućim pogonskim okolinama (npr. prekomjerna vlaga, vrućina, hladnoća, zaprašenost, korozivna atmosfera),

g) oštećenje ili neispravnost uzrokovana neodgovarajućom kvalitetom mrežnog napajanja (npr. naponska prekoračenja ("šiljci") ili previsoki/preniski napon,

h) u slučaju kada korisnik jamstva ili treća strana mijenjaju, popravljaju ili koriste proizvod u jamstvu u kombinaciji s drugim proizvodima (ili software-om) bez prethodne izričite dozvole od strane LEDVANCE-a,

i) oštećenje ili neispravnost uzrokovana od korisnika jamstva ili treće strane ili

j) nepredvidivi događaji ili viša sila izvan mogućnosti utjecaja LEDVANCE-a za koju LEDVANCE nije odgovoran (npr. prirodne katastrofe).

4. Prihvaćanje jamstva

4.1. Zahtjev za jamstvo će biti prihvaćen prema korisniku jamstva prema odjeljku 1.2, uz uvjet da

a) proizvođačka ili materijalna greška prema odjeljku 2.1 dogodila se unutar jamstvenog perioda i ostali preduvjet prema odjeljku 2 su zadovoljeni,

b) nema osnove za izuzeće prema odjeljku 3 i

c) korisnik jamstva je ispunio zahtjeve za provjeru jamstvenog zahtjeva prema TABLICI 3 .

4.2. Prihvaćanje jamstva realizira se isključivo u vidu isporuke zamjenskog proizvoda bez naknade sukladno odredbama odjeljka 4. LEDVANCE zadržava pravo ponuditi različiti zamjenski jednakovrijedni proizvod iste vrste, čije se karakteristike, specifikacije i dizajn mogu razlikovati od proizvoda u jamstvu. Zamjenski proizvod može biti isporučensamo unutar Teritorija jamstva i to, uobičajeno, unutar jednog mjeseca od podnošenja ispravnog/opravdanog jamstvenog zahtjeva.

4.3. U jamstveni zahtjev i jamstvo nisu uključeni, bez ograničenja, sljedeći slučajevi:

a) nadoknada troška popravka proizvoda u jamstvu,

b) potpuna ili djelomična nadoknada kupovne cijene,

c) nadoknada troškova povrata neispravnog proizvoda u jamstvu prema TABLICI 3 ,

d) nadoknada troškova montaže, demontaže, transporta, usluge ili materijalni troškovi ili

e) ostali zahtjevi za štetu ili nadoknadu troškova (npr. za transport ili posljedične štete.

4.4. LEDVANCE zadržava pravo da ispita opravdanost jamstvenog zahtjeva za svaki jamstveni zahtjev.

4.5. Obradu jamstvenog zahtjeva i odobrenje/prihvaćanje jamstva sukladno odredbama ovih Jamstvenih uvjeta

- LEDVANCE za jamstvene zahtjeve u Njemačkoj i

- lokalno odgovorno LEDVANCE poduzeće prema TABLICI 3 (dalje “LEDVANCE poduzeće”) za jamstvene zahtjeve u Teritoriju jamstva izvan Njemačke.

Država u kojoj se podnosi jamstveni zahtjev je država u Teritoriju jamstva u kojoj je korisnik jamstva kupio proizvod u jamstvu.

4.6. Prihvaćanje jamstva prema korisniku jamstva ne produljuje ili obnavlja originalan jamstveni period.

5. Pridržaj statutornih prava

Statutorna prava korisnika jamstva određena po njemačkom Zakonu o odgovornosti za prijevod (ProdHaftG) ili odgovarajućim EU/HR propisima niti na koji način nisu ograničena ovim Jamstvenim uvjetima. Svi statutorni zahtjevi i prava primjenjuju se paralelno i neovisno o ovim Jamstvenim uvjetima i jamstvenim zahtjevima.

6. Primjenjivo pravo

Ovi jamstveni uvjeti ravnaju se isključivo prema zakonu Republike Njemačke osim UN zakona o međunarodnoj prodaji (CISG) i odredbi o zaštiti podataka. Obvezne statutorne odredbe o zaštiti potrošača zemlje prebivališta korisnika jamstva ostaju nepromijenjene.

7. Promjena Jamstvenih uvjeta

LEDVANCE zadržava pravo izmjene ili nadopune ovih Jamstvenih uvjeta u svakom trenutku prema vlastitom nahođenju s učinkom za budućnost. U tom slučaju, svi obuhvaćeni jamstveni zahtjevi zasnovani na trenutno važećim Jamstvenim uvjetima ostaju nepromijenjeni i biti će ispunjeni sukladno trenutno važećim Jamstvenim uvjetima.

Dijeli stranicu putem društvenih mreža