Privatni

JAMSTVENI UVJETI - LEDVANCE GMBH ZA ŽARULJE

PREMA PRIVATNIM KORISNICIMA

(Verzija: Ožujak 2020)

TABLICA 1A: JAMSTVO ZA LED ŽARULJE PREMA PRIVATNIM KORISNICIMA

JAMSTVENI PERIOD PROIZVODI U JAMSTVU
(Grupe proizvoda)
5 godina • SubstiTUBE® Motion Sensor
• SUN@Home
4 godina • SUPERSTAR Classic Glas
• SUPERSTAR Classic Heatsink
• SUPERSTAR DIM PIN (G4/G9)
• SUPERSTAR DIM R7S
• SUPERSTAR Spot
3 godina • DULUX® LED
• LEDinestra®
• LEDinestra® DIM
• LED STAR PIN/R7s/T26/S19
• STAR
• SubstiTUBE® Star
• SubstiTUBE® T9
• Vintage 1906®

TABLICA 1B: JAMSTVO ZA TRADICIONALNE ŽARULJE ZA PRIVATNE KORISNIKE

JAMSTVENI PERIOD PROIZVODI U JAMSTVU
(Grupe proizvoda)
3 godina • OSRAM DULUX® STICK
• OSRAM DULUX® TWIST

TABLICA 2: STUPANJE NA SNAGU I TERITORIJALNA POKRIVENOST JAMSTVA

Stupanje na snagu ovih jamstvenih uvjeta: Ožujak 16, 2020
Teritorijalna pokrivenost: Države unutar Europskog gospodarskog prostora (EEA) uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo (i nakon izlaska UK iz EU) kao i sljedeće države: Albanija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Rusija, Srbija, Švicarska, Turska i Ukrajina

TABLICA 3: PROVJERA JAMSTVENIH ZAHTJEVA

1) ŠTO MORA BITI PREDOČENO U JAMSTVENOM ZAHTJEVU?

Za provjeru jamstvenog zahtjeva, korisnik jamstva mora predočiti LEDVANCE-u ili odgovarajućem lokalno odgovornom poduzeću iz LEDVANCE grupe (LEDVANCE poduzeće) sljedeće, prije isteka jamstvenog perioda:

a) prigovor koji sadrži barem sljedeće podatke:
- ime, prezime i adresu korisnika jamstva
- podatke o proizvodu za koji se traži jamstvo (kao npr: naziv/oznaka proizvoda, EAN kod proizvoda / IC kod proizvoda, kupljena količina, reklamirana količina)
- razlog za reklamaciju

b) kopiju originalnog računa za reklamirani proizvod.

Povrat neispravnog reklamiranog proizvoda na zahtjev:
Inicijalno, povrat neispravnog reklamiranog proizvoda nije potreban. Ipak, u svakom pojedinom slučaju lokalno odgovorno LEDVANCE poduzeće zadržava pravo zahtijevati povrat neispravnog reklamiranog proizvoda. U tom slučaju, neispravni reklamirani proizvod potrebno je vratiti u cijelosti, poštom s plaćenom poštarinom i u zaštićenom pakiranju.

2) NA KOGA JAMSTVENI ZAHTJEV TREBA BITI ADRESIRAN?

Obrada jamstvenog zahtjeva i odobravanje pogodnosti jamstva u sukladnosti s odredbama ovih Jamstvenih uvjeta provodi se sa strane lokalno odgovornog LEDVANCE poduzeća koje je moguće pronaći u popisu zemalja na sljedećoj Internet poveznici: www.ledvance.com/guarantee-country-list . Zemlja obrade jamstvenog zahtjeva je zemlja unutar teritorijalne pokrivenosti jamstva u kojoj je korisnik jamstva kupio reklamirani proizvod.

3) U KOJEM OBLIKU JAMSTVENI ZAHTJEV TREBA BITI POSLAN?

Potrebno je poslati zahtjev

a) u pismenom obliku poštom, s plaćenom poštarinom, na adresu lokalno odgovornog LEDVANCE poduzeća ili

b) - samo ako je Internet poveznica za online zahtjev navedena na listi zemalja
www.ledvance.com/guarantee-country-list za jamstveni slučaj u odgovarajućoj zemlji - putem online
obrasca kao jamstvenog zahtjeva
.

Slanje zahtjeva e-mailom, telefonski ili faxom nije moguće.


1. Opseg primjene, Izdavatelj jamstva / Korisnik jamstva

1.1. LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching pored Minhena, Njemačka
 (dalje "LEDVANCE") ovim jamči ekskluzivno jamstvo navedeno u TABLICI 1a/b za proizvode u jamstvu i jamstvene periode navedene tamo.

1.2. Korisnici jamstva su isključivo privatni korisnici koji su kupili proizvod u jamstvu iz TABLICE 1a/b nakon stupanja na snagu prema TABLICI 2 i tijekom perioda primjene ovih Jamstvenih uvjeta unutar teritorijalne pokrivenosti jamstva prema TABLICI 2 (dalje "Teritorij jamstva") uz uvjet da kupovina nije provedena iz poslovnih razloga (npr. komercijalna primjena, komercijalna (pre)prodaja ili komercijalna ugradnja kod treće strane).

1.3. Ovi jamstveni uvjeti primjenjuju se isključivo za jamstvo definirano u TABLICI 1a/b od trenutka stupanja na snagu ovih Jamstvenih uvjeta unutar Teritorija jamstva prema TABLICI 2 . Svi drugi obuhvaćeni jamstveni zahtjevi za LEDVANCE proizvode kupljene prije stupanja na snagu ovih Jamstvenih uvjeta ili izvan Teritorija jamstva ostaju nepromijenjeni i korisnik jamstva zadržava prava iz jamstvenog perioda prema odredbama Jamstvenih uvjeta koji se primjenjuju.

2. Predmet i uvjeti jamstva

2.1. LEDVANCE jamči, sukladno odredbama ovih Jamstvenih uvjeta, da određeni proizvod u jamstvu prema TABLICI 1a/b - prema odjeljku 2.2 - nema proizvođačkih i materijalnih grešaka unutar jamstvenog perioda.

2.2. Jamstvo se odnosi isključivo na originalni proizvod u jamstvu isporučen u originalnom pakiranju i originalne dodatke uključene u originalno pakiranje (ako postoje). Jamstvo se ne odnosi na korištene proizvode i uključene baterije ili akumulatore (ako postoje).

2.3. Jamstveni zahtjev je ispravan samo ukoliko je proizvod u jamstvu u cijelom periodu uporabe bio korišten sukladno uputstvima za montažu i uporabu.

2.4. Jamstveni period počinje teći od datuma kupnje od strane korisnika jamstva.

3. Izuzeće od jamstvenog zahtjeva

Sljedeći jamstveni zahtjevi, bez ograničenja, nisu opravdani:

a) gotovo zanemariva ili nebitna oštećenja ili kvarovi na proizvodu u jamstvu (npr. neispravnost pojedinih ili nekoliko LED čipova ili LED nizova),

b) istek vijeka trajanja proizvoda u jamstvu (definiranog od proizvođača) unutar jamstvenog perioda i/ili uobičajenog smanjenja svjetlosnog toka proizvoda u jamstvu,

c) uobičajene promjene u boji svjetla proizvoda u jamstvu,

d) uobičajena (redovna) istrošenost uporabom proizvoda u jamstvu,

e) nepravila ili neodgovarajuća uporaba proizvoda u jamstvu,

f) pogon proizvoda u jamstvu u nedozvoljenim ili neodgovarajućim pogonskim okolinama (npr. prekomjerna vlaga, vrućina, hladnoća, zaprašenost, korozivna atmosfera,

g) oštećenje ili neispravnost uzrokovana neodgovarajućom kvalitetom mrežnog napajanja (npr. naponska prekoračenja ("šiljci") ili previsoki/preniski napon,

h) u slučaju kada korisnik jamstva ili treća strana mijenjaju, popravljaju ili koriste proizvod u jamstvu u kombinaciji s drugim proizvodima (ili software-om) bez prethodne izričite dozvole od strane LEDVANCE-a,

i) oštećenje ili neispravnost uzrokovana od korisnika jamstva ili treće strane ili

j) nepredvidljivi događaji ili viša sila izvan mogućnosti utjecaja LEDVANCE-a za koju LEDVANCE nije odgovoran (npr. prirodne katastrofe).

4. Prihvaćanje jamstva

4.1. Zahtjev za jamstvo će biti prihvaćen prema korisniku jamstva prema odjeljku 1.2, uz uvjet da

a) proizvođačka ili materijalna greška prema odjeljku 2.1 dogodila se unutar jamstvenog perioda i ostali preduvjet prema odjeljku 2 su zadovoljeni,

b) nema osnove za izuzeće prema odjeljku 3 i

c) korisnik jamstva je ispunio zahtjeve za provjeru jamstvenog zahtjeva prema TABLICI 3 .


4.2. Prihvaćanje jamstva realizira se isključivo u vidu isporuke zamjenskog proizvoda bez naknade sukladno odredbama odjeljka 4. LEDVANCE zadržava pravo ponuditi različiti zamjenski jednakovrijedni proizvod iste vrste, čije se karakteristike, specifikacije i dizajn mogu razlikovati od proizvoda u jamstvu. Zamjenski proizvod može biti isporučen samo unutar Teritorija jamstva i to, uobičajeno, unutar jednog mjeseca od podnošenja ispravnog/opravdanog jamstvenog zahtjeva.

4.3. U jamstveni zahtjev i jamstvo nisu uključeni, bez ograničenja, sljedeći slučajevi:

a) naknada troška popravka proizvoda u jamstvu,

b) potpuna ili djelomična nadoknada kupovne cijene,

c) nadoknada troškova povrata neispravnog proizvoda u jamstvu prema TABLICI 3 ,

d) nadoknada troškova montaže, demontaže, transporta, usluge ili materijalni troškovi ili

e) ostali zahtjevi za štetu ili nadoknadu troškova (npr. za transport ili posljedične štete).

4.4. LEDVANCE zadržava pravo da ispita opravdanost jamstvenog zahtjeva za svaki jamstveni zahtjev.

4.5. Obradu jamstvenog zahtjeva i odobrenje/prihvaćanje jamstva sukladno odredbama ovih Jamstvenih uvjeta provodi

- LEDVANCE za jamstvene zahtjeve u Njemačkoj i

- lokalno odgovorno LEDVANCE poduzeće prema TABLICI 3 (dalje “LEDVANCE poduzeće”) za jamstvene zahtjeve u Teritoriju jamstva izvan Njemačke.

Država u kojoj se podnosi jamstveni zahtjev je država u Teritoriju jamstva u kojoj je korisnik jamstva kupio proizvod u jamstvu.

4.6. Prihvaćanje jamstva prema korisniku jamstva ne produljuje ili obnavlja originalan jamstveni period.

5. Pridržaj statutornih prava

Statutorna prava korisnika jamstva određena po njemačkom Zakonu o odgovornosti za proizvod (ProdHaftG) ili odgovarajućim EU/HR propisima niti na koji način nisu ograničena ovim Jamstvenim uvjetima. Svi statutorni zahtjevi i prava primjenjuju se paralelno i neovisno o ovim Jamstvenim uvjetima i jamstvenim zahtjevima.

6. Primjenjivo pravo

Ovi jamstveni uvjeti ravnaju se isključivo prema zakonu Republike Njemačke osim UN zakona o međunarodnoj prodaji (CISG) i odredbi o zaštiti podataka. Obavezne statutorne odredbe o zaštiti potrošača zemlje prebivališta korisnika jamstva ostaju nepromijenjene.

7. Promjena Jamstvenih uvjeta

LEDVANCE zadržava pravo izmjene ili nadopune ovih Jamstvenih uvjeta u svakom trenutku prema vlastitom nahođenju s učinkom za budućnost. U tom slučaju, svi obuhvaćeni jamstveni zahtjevi zasnovani na trenutno važećim Jamstvenim uvjetima ostaju nepromijenjeni i biti će ispunjeni sukladno trenutno važećim Jamstvenim uvjetima.

Dijeli stranicu putem društvenih mreža